מטרדי רעש וריח כעילה לשלילת רשיון החזקת כלב?

חוקי עזר עירונים הקיימים ברשויות רבות,קובעים כי וטרינר רשותי,יכול לשלול את רישיון ההחזקה בכלב או לא לאשרו מחדש (הרישיון הינו שנתי).
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

זאת מהטעם שהכלב מקים רעש,שהוא מפגע לשכנים ומן הטעם, שאופן החזקת הכלב, גורם או עלול לגרום למפגע תברואתי או לסיכון בריאות הציבור. עוד קובעים חוקי עזר עירוניים רבים, כי הווטרינר הרשותי רשאי להגביל את מספר החתולים והכלבים שבהחזקת אדם אחד, באם הם מהווים מטרד או מפגע תברואתי.
רובם של חוקי העזר שאבו את סמכותם זו וכן את נוסח חוק העזר העירוני מ"חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים) תשנ"ו-1996", אשר פורסם ע"י שר הפנים ואשר הציע,הסדרים חלקיים להחזקתם של כלבים ברשויות אשר תאמצנה חוק עזר זה.
ואולם "חוק העזר לדוגמה" הנ"ל,בוטל ביום 28.4.04 וזאת במקביל לחקיקת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, אשר החיל הסדר מקיף לעניין החזקתם של כלבים בישראל ואשר מחייב את כל הרשויות באופן אחיד מעצם היותו חוק ראשי. על פי חוק זה והתקנות שהותקנו מכוחו "רעש ומטרד" אינם מהווים עילה לביטול רישיון.
בהליך עת"מ 1060-09 נדרש בית המשפט לעניינים מינהלים,להכריע בשאלה:האם מותר לרשות, לבטל רישיון להחזקת כלב או לסרב לחדש רישיון מכוח חוק העזר העירוני של המועצה וזאת לאחר כניסתו לתוקף של החוק החדש שאינו מונה עילה של מטרד רעש וריח כעילה לביטול רישיון.
העותרים בהליך היו בני זוג שהחזיקו בביתם מספר כלבות. שכן שעבר להתגורר בסמוך לבית המשפחה,טען למפגעי רעש וריח שמקורם בכלבות המשפחה וכן בכלוב הציפורים הגדול שהוחזק בחצר הבית. השכן דרש מבני הזוג להפטר מהכלבות שברשותן ולאור סירובם לעשות כן הבטיח "למרר את חייהם בכל דרך אפשרית" באמצעות בעלי תפקידים בעירייה.
לאור דרישות השכן ולאחר ביקורות במקום, שלח הווטרינר הודעת ביטול רישיונות להחזקה בכלבות מכוח חוק העזר במועצה. העותרים הגישו ערר על ההחלטה למנהל השירותים הוטרינרים במשרד החקלאות, אשר הבהיר בדיון בין הצדדים כי "רעש ומטרד" אינם מהווים עילה לביטול רישיון להחזקת כלב על פי החוק ולכן החלטת המועצה בטלה .ואולם הווטרינר הרשותי סרב לבטל את החלטתו.

לפיכך העותרים הגישו עתירה מינהלית לבית משפט לעניינים מינהלים בתל אביב, אשר קבע שהחלטות הוטרינר הרשותי בדבר ביטול רישיון החזקתן של הכלבות בטלות, מהטעמים הבאים:

1. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים גובר על הוראותיו של חוק העזר העירוני כיוון "שמדובר בדבר חקיקה בעל מדרג נורמטיבי גבוה יותר" ומאוחר יותר.
2. "מעיון בפרוטוקול וועדת הכלכלה של הכנסת מיום 25.10.04 עולה, כי וועדת הכלכלה של הכנסת נדרשה לשאלה האם מן הראוי כי גם "רעש ומטרד" יהוו עילה לביטול רישיון להחזקת כלב לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, כפי שאכן נקבע בחוק העזר לדוגמה, והיא שללה אפשרות זו מכל וכל."
3. "תוצאה זו גם עולה בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שלפיו "אין פוגעים בקניינו של אדם. ..תנאי זה מחייב, שלא ליתן בידי הווטרינר הרשותי סמכות לשלול רישיון להחזקת כלב מטעמים נוספים,מעבר לטעמים שנקבעו מפורשות בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ובמיוחד מטעמים שנשללו מפורשות בדיון בכנסת, עת נדרשה לסוגיה."
גם לאחר מתן פסק הדין, רוב הרשויות השאירו בחוק העזר העירוני את הסעיף המקנה לווטרינר הרשותי את הסמכות לשלול את רישיון ההחזקה בגין מטרדי "רעש וריח". לכן,חשוב שידעו בעלי הכלבים על קיומו של פסק דין זה ויוכלו לעשות בו שימוש, ככל שהווטרינר הרשותי יחליט,לבטל או לא לחדש את רישיון ההחזקה מטעמים אלו.

סיון זבולון-נוה עורכת דין ,העוסקת במתן הגנה לבעלי חיים ובעליהם מול הרשויות וגורמים פרטיים
ובנוסף מכהנת כיועצת משפטית ב"עמותת משמר בעלי החיים בישראל"- עמותה הפועלת למען אכיפת חוק צער בעלי חיים.
עמוד הפייסבוק:
facebook.com/sivan.petlaw
אתר:
https://petlaw.co.il/index.html
מייל:
sivanave.adv@gmail.com

עוד מאמרים בנושא

המטרה: צמצום התרבות אוכלוסיית הכלבים המשוטטים בישראל בדגש על הפריפריה ובפרט בחברה הבדואית