חוקים ותקנות לכניסת כלבים לחופי רחצה

חופי הרחצה, בישראל, הם מקום בילוי מבוקש, בעיקר, בתקופת הקיץ. בעלי כלבים נוהגים לקחת את כלביהם לטיולים על החוף ולעיתים אף לרחצה בים. מה התקנות בחופי הארץ

סקירה זאת אינה מהווה ייעוץ משפטי, אלא להאיר את החוקים על הבאת כלבים לחופי הרחצה.
על בעלי הכלבים חלים חוקים רבים של אחזקת כלבים וצער בעלי חיים, חוקים אלו מחייבים בכל הארץ וגם בחופי הרחצה. הרשויות המקומיות,
אשר בתחומן חופי רחצה, התקינו חוקי עזר, אשר מטרתם להסדיר הוראות נוספות על החוק. חוקי העזר מתאימים לאופי הרשות המקומית.
על פי החוק חל איסור לשחרר את הכלבים וחוק זה מחייב גם בחופי הרחצה.
חובה להוליך את הכלבים ברצועה גם בחופי הרחצה וגם כאשר הכלב נכנס למים.
ברוב הרשויות קיימת הוראה זהה: "לא יביא אדם לשפת הים בעלי חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו."
שימו לב, בנוסף לרצועה קיימת גם דרישה למחסום – זמם. יש רשויות, למשל תל אביב יפו, אשר אסרו הבאת כלבים לחופי רחצה מוכרזים,
למעט כלבי נחייה לעיוורים. לחופי רחצה לא מוכרזים, בעיר תל אביב יפו, מותר להביא כלבים וכמובן, קשורים ברצועה ורתומים במחסום – זמם.
בכנרת קיים חוק מיוחד אשר מטרתו להגן על איכות המים ולכן אסורה הבאת כלבים לחופי הכנרת.
לפניכם פירוט של הרשויות ונוסח הסעיף המתייחס לכלבים בחוק העזר. שימו לב, נוסח זה תקף לתאריך 26/05/2010.
את הרשימה המלאה של חוקי העזר, על פי רשויות, ונוסח מלא של החוק, ניתן לראות באתר משרד הפנים בכתובת https://www.moin.gov.il . יש להכנס למתחם חוקי עזר, שם לסעיף של "חוקי עזר של הרשויות המקומיות", שם לסעיף של "מאגר מידע של חוקי עזר מאושרים", שם לסעיף "הסדרת מקומות רחצה". לצערי, אין אפשרות לקישור ישיר למיקום הסופי.
מומלץ לפנות למחלקה המשפטית של הרשות המקומית ולבקש את הנוסח המלא בכדי למנוע עימותים עם הפקחים.

חוק עזר לאילת (רחצה על שפת הים), התש"ם-1980
רכב, בעלי חיים וכלבים
10. א. לא יכניס אדם ולא יתיר למבוגר או לילד להכניס לשפת הים כל רכב או עגלה, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על-ידי ראש העיריה ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעלי חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לאשקלון (הסדרת מקומות רחצה), התשכ"ו-1966
כלי שיט, רכב, בעלי חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם ולא ישיט כלי שיט בשפת הים למעט כלי שיט המשמש מציל בעת מילוי תפקידו.
ב. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופנים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה, ולמעט עגלות נכים.
ג. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לאשדוד (הסדרת מקומות רחצה), התשל"ו-1976
רכב, בעלי חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כלי רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע לכך ראש העיריה, ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לבת ים (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז-1966
רכב, בעל- חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה, ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לחדרה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ט-1969
רכב, בעל-חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופנים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל-חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לחוף אשקלון (רחצה על שפת הים), תשי"ד-1954
בעלי חיים, רכב וכלבים
8. א. לא יביא אדם לשפת הים – פרט למקום שנועד לכך על ידי המועצה – בעל חיים, רכב או עגלה, ולא יתיר לאדם או לילד המסורים לפיקוח, לעשות כאמור, אולם מותר להוביל ביד אופניים ולהעמידם במקום שייקבע על ידי המפקח.
ב. לא יביא אדם כלב לשפת הים, אלא כשהוא רתום לשרשרת וכשמחסום נתון בפיו.

חוק עזר לחוף הכרמל (הסדרת מקומות רחצה), התשכ"ח-1968
רכב, בעלי-חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה,
ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לחוף השרון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז-1967
רכב, בעלי-חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד, לצורך העמדתם שלא במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה,
ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, לרבות כלב, אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לחיפה (הסדרת מקומות רחצה), התשכ"ז-1967
איסור הכנסת רכב ובעלי חיים
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופנים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים למעט כלב הרתום לשרשרת ומחסום לפיו

חוק עזר לטבריה (הסדרת הרחצה בים), תשמ"ד-1984
רכב, בעל חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע לכך ראש העיריה, ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא קשור בשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר למטה אשר (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז-1967
רכב, בעלי חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופנים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה,
ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לנהריה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ו-1966
רכב, בעל-חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופנים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה), התשכ"ו-1966
רכב, בעל חיים וכלב
(תיקון: התשמ"ז)
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה,
ולמעט עגלות נכים אלא לפי היתר שנתן ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו

חוק עזר לעכו (הסדרת הרחצה בים), התשנ"ז-1997
אין סעיף המתייחס לכלבים או בעלי חיים

חוק עזר לעמק חפר (הסדרת הרחצה בים), התש"ן-1990
רכב, בעלי חיים וכלבים
11. א. לא יכניס אדם ולא יתיר למבוגר או לילד להכניס לשפת הים כל רכב, למעט רכב נכים שהורשה לכך, או עגלה,
למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שקבע לכך ראש המועצה, ולמעט עגלות נכים ועגלות לפעוטות.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעלי חיים, למעט כלב המשמש להולכת עיוור, ובתנאי שכלב כזה קשור ברצועה ומחסום לפיו.

חוק עזר לקרית ים (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח-1968
רכב, בעל חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה,
ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לראשון לציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז-1966
רכב, בעל-חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה,
ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לשבי ציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ז-1967
רכב, בעלי חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה,
ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

חוק עזר לתל אביב-יפו (הסדרת מקומות רחצה), התשכ"ז-1966
רכב, בעל-חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כלי רכב, למעט אופנים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה,
ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים כל בעל חיים, למעט כלב להנחיית עוורים, קשור בשרשרת ומחסום לפיו, שנוכחותו בשפת הים דרושה להנחיית אדם
שכושר ראייתו נפגע במידה המזקיקה אותו להנחיה כאמור.
ג. על אף האמור בסעיף קטן ב רשאי אדם להביא כלב, הקשור בשרשרת ומחסום לפיו, למקום בשפת הים שלא נקבע כמקום רחצה מוכרז.

חוק עזר לתמר (רחצה על שפת הים), תשנ"א-1991
רכב, בעלי חיים וכלבים
11. א. לא יכניס אדם ולא יתיר למבוגר או לילד להכניס למקום רחצה כלי רכב, למעט רכב נכים שהורשה לכך, לרבות עגלה,
למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך בידי ראש המועצה ולמעט עגלות נכים ועגלות לפעוטות.
ב. לא יביא אדם למקום רחצה בעלי חיים, למעט כלבים המשמשים להנחיית עיוור, ובלבד שהכלב כאמור קשור ברצועה ומחסום לפיו.
ג. על אף האמור בסעיף קטן א, המפעיל חוף סגור או המחזיק בו או אדם הגובה דמי כניסה או תשלום אחר עבור הרחצה או השימוש בחוף הסגור
יהיה רשאי לקיים שירותי הולכת נוסעים אליו ולצורך זה יהיה רשאי להכניס למקום רחצה כלי רכב לצורך הורדת והעלאת נוסעים בלבד,
במקום ובמסלול שיקבע ראש המועצה, ובלבד שלא יחנה במקום רחצה ויעזוב את המקום מיד עם גמר הורדת הנוסעים או העלאתם לפי הענין.

חוק עזר לגן רוה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח-1968
רכב, בעל חיים וכלב
9. א. לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב, למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה,
ולמעט עגלות נכים.
ב. לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים, וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת ומחסום לפיו.

מנהלת הכנרת
לכנרת יש חוק אחיד תחת מנהלת הכנרת
תקנות המים למניעת זיהום מים באגם הכנרת ע"י בעלי חיים, התשל"ג- 1973:
אין להכניס בעלי חיים למי הכנרת או למקורות מים באגן ההיקוות של הכנרת. הגדרת מקומות מותרים להשקיה ורחיצה של בעלי חיים באגן ההיקוות.

עוד מאמרים בנושא

תיקון חוק לפקודת הכלב מאפשר לכלבים מחוסנים להישאר בבידוד ביתי

פט נט אתר התוכן הגדול בישראל לכל מה שאתם רוצים לדעת על חיות מחמד