חוקים חדשים ליבוא כלבים וחתולים

משרד החקלאות מחייב כל מי שיגיע לישראל עם כלב או חתול למטרת גידול - להציג תעודת בריאות של הכלב או החתול, להיות מחוסן כנגד כלבת ולהיות מסומן בשבב.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

חוקים חדשים ליבוא כלבים וחתולים

הנחיות השרותים הוטרינריים תקפות החל ממאי 2010.

 1. יבוא כלבים וחתולים למדינת ישראל מותנה ברשיון יבוא בכתב מאת מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות (להלן המנהל) לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים),התשלד-1974,להלן – "התקנות".
 2. לא ייבא אדם חיית מחמד אלא רק דרך נמלי היבוא המותרים לפי התקנות שהם:נמל התעופה בן גוריון, נמל חיפה, נמל אשדוד ונמל אילת.
   
 3. היבוא חייב להיות מלווה בתעודת בריאות וטרינרית חתומה ומאושרת על ידי רופא וטרינר ממשלתי מארץ המוצא, שהוצאה במהלך 10 ימים לפני מועד היבוא, לפי הדוגמא המצורפת,  נספח א', לרשיון היבוא והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
   
 4. על הכלב או החתול להיות בגיל של לא פחות מ4 חודשים בעת הגעתו ארצה למעט ממדינות המופיעות בסעיף 2 קטן שמהן ניתן לייבא בגיל של לא פחות מ 3 חודשים.
   
 5. לפי תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשסה 2004, חל איסור על יבוא כלב ששייך לגזע מסוכן, מלבד במקרים חריגים,ברשיון מאת מנהל השרותים הוטרינריים כמפורט בתקנות אלה.
   
 6. כל כלב או חתול חייב להיות מסומן באמצעות סימן תת עורי בשבב אלקטרוני שמשדר בתדר 134.2 קילוהרץ, ושניתן לקריאה באמצעות קורא שבבים העומד בתנאים שנקבעו על ידי ארגון התקנים הבינלאומי ISO, כמפורט בתקן 11784 ISO או בתוספת א ( Annex A ) לתקן 11785 ISO .
  באם השבב אינו תואם תקני ה ISO כאמור, חייב היבואן או נציגו שיהא בידו אמצעי אחר המאפשר קריאתו של השבב. יובהר כי, שבב כזה אינו תואם את הדרישות החוקיות לסימון כלב בישראל.
   
 7. כל כלב או חתול חייב בתעודת בריאות וטרינרית, כאמור בסעיף 3, בה מוצהר כי:
  א. הוא נבדק ואינו מראה סימני מחלה זיהומית או מדבקת.
  ב. הוא חוסן כנגד מחלת הכלבת לא יותר משנה ולא פחות מ 30יום לפני הגעתו לישראל.
  ג. בדגימת דם שנלקחה על ידי רופא וטרינרי שאושר לכך ונשלחה למעבדה מאושרת על ידי ה OIE , לפחות 30 יום לאחר החיסון, רמת נוגדני הכלבת בבעל החיים שווה לפחות ל 0.5 IU/ml

   

 8. היבואן או הבעלים נדרש להעביר בפקסימיליה למשרד השרותים הוטרינריים בנמל היבוא – הודעה על פי נוסח מצורף, נספח ב', ואת צילום התעודה הוטרינרית המלווה את המשלוח.המידע יועבר לפחות 2 ימי עבודה טרם העמסתו על כלי ההובלה (מטוס/אוניה) ואין לשחררו אלא לאחר אישורו של השרות הוטרינרי בנמל היבוא.
   
 9. כלבים וחתולים המיובאים בלווית בעליהם כמטען אישי, עד שניים במספר, פטורים מרשיון יבוא בכתב מאת המנהל, כאשר הם עומדים בתנאים המפורטים בסעיפים 2-7 לעיל.
  בנוסף נדרשת הצהרה של הבעלים כי בעלי החיים היו ברשותו לפחות 90 יום לפני הבאתם לישראל, על פי נוסח מצורף נספח ג', יבוא כלבים וחתולים כמטען אישי מחייב אף הוא העברת הפרטים כמפורט בסעיף 8.
   
 10. כלבים וחתולים העומדים בדרישות המפורטות לעיל ונמצאים בריאים עם הגעתם לא ידרשו לתקופת הסגק בארץ.
   
 11. לא מולאו דרישות השרותים הוטרינריים במלואן, יוחזרו הכלבים/חתולים לארץ המוצא, יושמדו או יועברו להסגר על פי החלטת המנהל ובכפוף לתנאיו.
   
 12. היבואן/הבעלים יחוייב בכל ההוצאות הכספיות שתגרמנה בגין החזרתם לארץ המוצא, השמדתם ו/או העברתם להסגר ושהייתם במקום ההסגר, לרבות בגין בדיקות, אבחנות, חיסונים וטיפולים מיוחדים, אם הורה הרופא הוטרינר הממשלתי על כך.
   
 13. המידע הקובע הוא זה המפורסם בשפה העברית ובאתר האינטרנט של השרותים הוטרינרים.

עוד מאמרים בנושא

סקירה של שני מותגי מזון איכותיים מונג' ובלקנדו לכלבים וחתולים מאיטליה לבחירתכם